Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bình đựng tro hỏa táng
    (trong từ ghép) bình hãm
    a tea urn
    bình hãm trà (ở tiệm cà phê…)