Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decanter /di'kæntə[r]/  

  • Danh từ
    bình [lắng] rượu