Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cốc rộng miệng không quai (không có chân)
    (hóa học)
    cốc bêse