Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (đùa hoặc nghĩa xấu)
    người Anh

    * Các từ tương tự:
    Britain, britannia, Britannic, briticism, British, British English, british isles, British lsles, britisher