Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

britannia /bri'tænjə/  

  • Danh từ
    (thơ ca) nước Anh (nhân cách hoá)