Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

British /'briti∫/  

 • Tính từ
  [thuộc] vương quốc Anh, [thuộc] người Anh
  he was born in France but his parents are British
  anh ta sinh ra ở Pháp, nhưng bố mẹ là người Anh
  the British Government
  chính phủ Anh
  the best of British
  xem best
  Danh từ
  the British
  (động từ số nhiều)
  người Anh

  * Các từ tương tự:
  British English, british isles, British lsles, britisher, britishism