Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

britisher /'britiʃə/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người Anh