Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

British lsles /,briti∫'ailz/  

  • the British lsles
    quần đảo Anh