Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dầu
  coconut oil
  dầu dừa
  mineral oil
  dầu mỏ
  (khẩu ngữ) tranh sơn dầu
  (số nhiều) sơn dầu
  vẽ bằng sơn dầu
  burn the midnight oil
  xem burn
  pour oils on the flames
  xem pour
  pour oil on trouble water
  xem pour
  strike oil
  xem strike
  Động từ
  bôi dầu; tra dầu
  oil a lock
  tra dầu vào ổ khóa
  oil the wheel
  khéo léo làm cho mọi việc được trôi chảy (nhờ xử sự khéo léo hay dùng mưu mẹo mánh khóe)

  * Các từ tương tự:
  oil bearing, oil plant, oil tree, oil well, oil-bearing, oil-coat, oil-colour, oil-dried, oil-factory