Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mỡ động vật
  the grease from pork can be used for frying
  mỡ lợn có thể dùng để rán
  mỡ (bôi trơn)
  mỡ bôi trục
  he puts grease on his hair to make it shiny
  anh ta cho thuốc mỡ lên tóc để cho tóc bóng
  Động từ
  tra mỡ, bơm mỡ (vào máy)
  grease somebody's palm
  đút lót ai, hối lộ ai

  * Các từ tương tự:
  grease monkey, grease-box, grease-cap, grease-channel, grease-cup, grease-extractor, grease-gun, grease-paint, grease-pan