Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grease-extractor /'gri:sri'mu:və/  

  • -extractor) /'gri:siks,træktə/* danh từ
    chất tẩy mỡ; chất tẩy nhờn (ở len)
    máy tẩy mỡ