Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grease-pan /'gri:spæn/  

  • Danh từ
    chảo hứng mỡ, (thịt quay)