Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grease-channel /'gri:s tʃænl/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) rãnh tra dầu mỡ