Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grease-gun /'gri:sgʌn/  

  • Danh từ
    ống bơm dầu mỡ vào máy