Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grease-paint /'gri:speint/  

  • Danh từ
    (sân khấu) phấn mỡ (để hoá trang)