Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grease-box /'gri:sbɔks/  

  • Danh từ
    bầu dầu, bầu tra mỡ