Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grease-cap /'gri:skʌp/  

  • -cap) /'gri:skʌp/* danh từ
    hộp đựng mỡ