Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grease monkey /'gri:s'mʌɳki/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) thợ máy (ô tô, máy bay)