Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chất đốt, nhiên liệu
  cái khích động
  sự thờ ơ của nó càng khích động lòng căm ghét của nàng
  add fuel to the flames
  lửa cháy đổ thêm dầu
  Động từ
  (-ll-)
  tiếp nhiên liệu
  tất cả các phi cơ đều phải tiếp nhiên liệu trước một chuyến bay dài
  cung cấp nhiên liệu
  cung cấp xăng cho một chiếc xe
  lạm phát do tăng lương nhiều

  * Các từ tương tự:
  fuel-tight, fuelling station