Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nutrition /nju:'tri∫n/  /nu:'tri∫n/

  • Danh từ
    sự dinh dưỡng
    (y học) khoa dinh dưỡng

    * Các từ tương tự:
    nutritional, nutritionally, nutritionist