Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nutritionally /nju:'tri∫ənəl/  /nu:'tri∫ənəl/

  • Phó từ
    về mặt dinh dưỡng