Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nuclear /'nju:kliə[r]/  /'nu:kliər/

 • Tính từ
  (thường thngữ)
  [thuộc] hạt nhân (nguyên tử)
  nuclear physics
  vật lý hạt nhân
  nuclear weapons
  vũ khí hạt nhân
  [sản ra năng lượng] hạt nhân;[sử dụng, chạy bằng] năng lượng hạt nhân
  a nuclear missile
  tên lửa hạt nhân
  tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân

  * Các từ tương tự:
  nuclear disarmament, nuclear family, nuclear power, nuclear war, nuclear winter, nuclear-free, nuclear-powered