Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

atomic /ə'tɒmik/  

 • Tính từ
  [thuộc] nguyên tử
  atomic physics
  vật lý nguyên tử
  atomic warfare
  chiến tranh nguyên tử

  * Các từ tương tự:
  atomic battery, atomic beam laser, atomic beam resonator, atomic bomb, atomic clock, atomic energy, atomic frequency standard, atomic nucleus, atomic number