Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

atomic bomb /ə,tɒmik'bɒm/  

  • (cách viết khác A-bomb, atom bomb)
    bom nguyên tử