Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

atomic beam resonator   

  • (kỹ thuật)
    cái cộng hưởng chùm nguyên tử