Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

atomic energy /ə,tɒmik'enədʒi/  

  • năng lượng nguyên tử, năng lượng hạt nhân