Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

atomic number /ə,tɒmik' nʌmbə[r]/  

  • số nguyên tử (dạng đầu tiên của lò phản ứng hạt nhân)