Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

atomic frequency standard   

  • (kỹ thuật)
    tiêu chuẩn tần số nguyên tử