Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    bộ kích quang (la de) chùm nguyên tử