Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hóa thạch
    (khẩu ngữ, nghĩa xấu) người cổ hủ

    * Các từ tương tự:
    fossil fuel, fossilate, fossilation, fossiliferous, fossilise, fossilism, fossilist, fossilization, fossilization, fossilisation