Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fossiliferous /fɔsi'lifərəs/  

  • Tính từ
    có vật hoá đá, có hoá thạch