Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    trạng thái hoá thạch
    hoá thạch học