Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fossilate /'fɔsileit/  

  • Ngoại động từ
    làm hoá đá, làm hoá thạch