Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fossilation /fɔsi'leiʃn/  

  • Danh từ
    sự làm hoá đá, sự làm hoá thạch