Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • nhiên liệu hóa thạch (như than đá, dầu mỏ)