Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chất mồi lửa; bùi nhùi

    * Các từ tương tự:
    tinder-box, tindery