Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    xúi giục, kích động
    xúi giục công nhân chống lại chính phủ

    * Các từ tương tự:
    incitement, inciter