Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm cho bối rối
  cô ta bối rối vì sự xuất hiện đột ngột của anh ta tại buổi liên hoan
  cổ động, khích động quần chúng
  agitate for tax reform
  cổ động cho cải cách thuế má
  cổ động chống vũ khí nguyên tử
  lắc, khuấy
  agitate the mixture to dissolve the power
  lắc hỗn hợp cho tan bột

  * Các từ tương tự:
  agitated, agitatedly