Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  máy đánh kem (để làm bơ)
  thùng đựng sữa (ở nông trại hay để chuyên chở sữa)
  Động từ
  đánh lấy kem (để làm bơ); làm bơ
  [up] khuấy tung lên
  thuyền máy khuấy tung nước yên tĩnh ở vùng vịnh
  mặt đất bị bánh xe máy kéo cày tung lên
  cuộn lên, quặn lên
  nước cuộn của một xoáy nước
  bụng anh ta quặn lên vì buồn nôn
  churn something out
  (khẩu ngữ) sản xuất ra hàng lọat (thường là hàng kém phẩm chất)
  chị ta cho ra hàng loạt tiểu thuyết lãng mạn

  * Các từ tương tự:
  churn-dasher, churn-staff, churner