Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

churn-dasher /'tʃə:n,dæʃə/  

  • Danh từ
    dụng cụ đánh sữa (để lấy bơ)