Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chiến dịch
  he fought in the North African campaign during the last war
  ông ta đã tham dự chiến dịch Bắc Phi trong chiến tranh vừa qua
  an election campaign
  một chiến dịch bầu cử
  a campaign to raise money for the needy
  một chiến dịch quyên tiền cho người nghèo khó
  Động từ
  (+ for, against)
  tham gia chiến dịch; đi vận động
  bà ta suốt đời tham gia vận động cho quyền của phụ nữ

  * Các từ tương tự:
  campaigner