Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm căng thẳng thần kinh; làm mất bình tĩnh; làm mất can đảm

    * Các từ tương tự:
    unnerved