Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disconcert /,diskən'sɜ:t/  

  • Động từ
    làm bối rồi
    anh ta bối rối khi thấy các vị khách ăn mặc theo đúng nghi thức

    * Các từ tương tự:
    disconcerted, disconcerting, disconcertingly, disconcertment