Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disconcerting /'diskən'sɜ:tiη/  

 • Tính từ
  làm bối rối
  a disconcerting silence
  sự im lặng làm bối rối

  * Các từ tương tự:
  disconcertingly