Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  khó hiểu, làm rối lên
  the instructions on the box are very confusing
  lời chỉ dẫn trên hộp thật là khó hiểu

  * Các từ tương tự:
  confusingly