Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    làm rối trí
    a puzzling affair
    một việc làm rối trí