Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contradictory /'kɒntrə'diktəri/  

  • Tính từ
    mâu thuẫn
    contradictory statements
    những lời tuyên bố mâu thuẫn