Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inconsistent /,inkən'sistənt/  

 • Tính từ
  không phù hợp
  cách cư xử như thế là không phù hợp với những nguyên tắc cao thượng của bà ta
  không nhất quán, không kiên định

  * Các từ tương tự:
  inconsistently