Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inconsistently /,inkən'sistəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] không phù hợp
    [một cách] không nhất quán, [một cách] không kiên định