Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

capricious /kə'pri∫əs/  

 • Tính từ
  thất thường
  romantic heroines are often capricious
  các nhân vật nữ lãng mạn thường hay có tính khí thất thường
  a capricious climate
  thời tiết thất thường

  * Các từ tương tự:
  capriciously, capriciousness